Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Liftutbildning

tanke på personlig utveckling

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §: “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.” Svensk Standard IKH SS 767 91 01: samt SS-ISO 18878:2004 “För manövrering av mobilplattform får anlitas endast personal som fyllt 18 år och som har erforderlig kännedom om mobilplattformens mekaniska och elektriska utrustning samt är väl förtrogna med dess manövrering och skötsel, gällande föreskrifter och instruktioner.