Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Besiktning av lager och ställage

tanke på personlig utveckling

Lagen säger:
Arbetsmiljölagen ställer krav och regelbunden kontroll.
En ökning av företagens effektivitet och logistik medför ett större slitage och ökad risk för
skador på ställaget. Detta ligger som grund för arbetsmiljöverkets författningssamling AFS
arbete för att förhindra olyckor och ras på lagret.
Kap 2 5§
Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och
brukas på ett sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.
Kap 3 1§
Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren skall vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren
utsätts för ohälsa eller olycksfall. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra
tekniska anordningar skall underhållas väl.
2a§
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag. Samt även i den utsträckning
verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall
därvid upprättas.
Detta betyder, att det är arbetsgivarens skyldighet att:
 Utbilda och instruera arbetstagarna i handhavande och skötsel av teknisk utrustning
och ställage, bör föreligga i en enkel skrift som skall överlämnas till arbetstagaren.
 Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare där man strävar åt att skapa en
arbetsmiljö som är både säker och trygg.
 Det ska vara en plikt att både upplysa om vissa risker som kan uppkomma och aktivt
verka för att undanröja, avhjälpa riskförhållanden.
 Kontinuerligt göra kontroller/besiktning av ställage och därigenom undanröja en stor
fara på lagret.
Nya och utökade krav på säkerhet i lagermiljö den
trädde ikraft den 1 Juli 2007.
Arbetsmiljöverket har i författningssammligen med beteckningen AFS
2006:4 under punkten A 3:2 utökat kraven på säkerhet för pallställ och
andra lagerställ.
De nya kraven
1. Tydliga informationstavlor skall finnas, på väl synlig plats som anger maxlast per
sektion och maxlast per bärplan.
2. Om påkörning kan medföra risker skall gavlar och stolpar förses med
påkörningsskydd.
3. Pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet. Det betyder att pallställ
alltid skall förankras i golv och om det trots golvinfästning föreligger instabilitet skall
annan betryggande infästning företagas.
4. Pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället,
s.k. genomskjutningsskydd, om den inte uppenbart är onödigt. Exempelvis om
pallstället står mot en vägg.
Det yttersta ansvaret för att bestämmelserna efterlevs och händelse av olycka åvilar
företagets VD eller juridisk tillförordnad platsansvarig.
Vad innebär en besiktning av pallställ?
Monteringskontroll
Innebär att pallställaget efter slutmontering och innan de tages i bruk skall
genomgå en kontroll där det kontrolleras att montaget är korrekt utfört.
Fortlöpande kontroll
Pallställ skall fortlöpande kontrolleras för att utröna om stolpar, bärbalk,
infästningsanordningar stag etc. är deformerade eller på annat sätt skadade så att
pallställets hållfasthet påverkas.
Beställaren eller brukaren ansvarar för att kontrollen utföres och dokumenteras.
Periodisk kontroll enl SS‐EN 15635:2008
Minst var 12:e månad skall pallställ kontrolleras så att de fortfarande
överensstämmer med reglerna i SS2240 eller SS-EN 15635:2008.
Vid reparation av pallställ skall bärande delar som skadats bytas ut. Annan
utrustning får repareras.